Bewonersprofiel


 • Voor het onderling samen leven is het zinvol als de groep bewoners op ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau functioneert. Dat wil zeggen dat ze ongeveer hetzelfde kunnen en aankunnen (en niet door medebewoners worden overvraagd). De groep bewoners bestaat uit jongeren met een matig/lichte verstandelijke beperking, het gaat om mensen die gedurende 24 per dag nabijheid, veiligheid en (aan)sturing nodig hebben.
 • Er kan sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals beperkte gedrags- en/of aanpassingsproblemen. Op het moment dat dit zich voordoet, dient het gedrag onderwerp van gesprek en ondersteuning te zijn. Bij de intake geldt dat als er reeds sprake is van ernstige problemen, moet worden ingeschat of de woonvorm geschikt genoeg is én het gedrag voldoende begeleidbaar lijkt.
 • Langdurig verblijf/wonen is het uitgangspunt.
 • Gezien de leeftijd van de jongeren van de kerngroep van het Pinahuis, dient er sprake te zijn van leerpotentie (aanwijzingen dat iemand kan groeien, ontwikkelen en dit ook wil). Het past immers bij jong volwassenen om in de ondersteuning aandacht te hebben voor ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Voor oudere bewoners die geïnteresseerd zijn in het Pinahuis en bij wie mogelijk al voldoende duidelijk is wat ze kunnen en waar de beperkingen liggen, geldt dat er begeleidingspotentie moet zijn (aanwijzingen dat er een begeleidingsrelatie kan ontstaan).
 • De intentie van het Pinahuis is om een soort woongroep te zijn, waar sociale ontmoeting en verbinding op een huiselijke manier vorm krijgt. Dit betekent dat bewoners hiervan in bepaalde mate moeten kunnen en willen profiteren. Er wordt van bewoners verwacht dat ze regelmatig deelnemen aan sociale momenten (bijvoorbeeld gezamenlijk eten) en passend bij iemands mogelijkheden, een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke wonen (bijv. in de vorm van taken, sociale activiteiten).
 • Individueel benodigde zorg mag structureel geen onevenredig beslag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm.
 • Bewoners moeten fysiek in staat zijn om zelfstandig te kunnen eten en beschikken over enige zelfredzaamheid ten aanzien van dagritme.
 • Bewoners moeten enigszins zelf in staat zijn begeleiding te bellen of op te zoeken voor hulp.
 • De bewoner gebruikt geen drugs. Structureel blowen is een contra-indicatie voor wonen bij het Pinahuis. Hoewel er vanzelfsprekend enige ruimte is waarbinnen bewoners mogen experimenteren met middelen (passend bij de leeftijd), is het voorkomen van verslaving en structureel middelengebruik leidraad. Ten aanzien van alcoholgebruik is het standpunt dat een 'biertje op z'n tijd' moet kunnen.
 • De bewoners hebben dagbesteding, waarbij opgemerkt moet worden dat het gebruikelijk is dat men gemiddeld vier dagen naar dagbesteding of een andere werkkring gaat. Er zullen twee vaste dagen worden benoemd als mogelijke vrije dagen. Op die twee dagen zal de de hele dag begeleiding aanwezig zijn. Bij langdurige uitval kan dat een onevenredig beslag leggen op de inzet van de begeleiding. Indien dat langdurig is, dan zal dat onderwerp van gesprek dienen te zijn met de budgethouder. Meer zorg = meer kosten = meer betalen, maar vooral in alle creativiteit iets anders bedenken.
 • De woongroep streeft in eerste instantie naar bewoners zonder rolstoel aangezien de bebouwing anders niet toereikend is gegeven de randvoorwaarden van Oosterwold.
 • Wonen in het Pinahuis is mogelijk met een WLZ indicatie. Per 1 januari 2015 zijn de indicaties beschreven in zorgprofielen die aansluiting vinden bij de oude benamingen met een ZZP nummer. In beginsel is het mogelijk in de woongroep te gaan wonen met een indicatie ZZP VG 4, 5 en 6. In overleg kunnen geinteresseerden met een ander profiel zich aanmelden, er zal dan een advies volgen over de mogelijkheden.
 • De minimum leeftijd is 18 jaar; eventueel tekort aan individuele inkomsten om de woon en leef kosten te dragen als gevolg van een geen of beperkte Wajong uitkering (vanaf 23 jaar het hoogste niveau) zullen door de bewoner zelf opgebracht moeten worden.
 • Samenwonen in één appartement is niet toegestaan.
 • Twee appartementen delen. Als dat past in het geheel van de groep en er vanwege de relatie geen afwijkend gedrag is, dan moet dat kunnen. Van belang is dat iedere bewoner zijn eigen appartement behoudt. Dat men in de één slaapt en in de ander woont, is op zich geen probleem. Het stel zal net als ieder ander op het gedrag worden beoordeeld en zo nodig worden aangesproken.
 • De groep zal bestaan uit mannen en vrouwen.
 • Als de (kandidaat) bewoner niet handelingsbekwaam/ - bevoegd is, dan dient voorafgaande aan het moment dat een (welke dan ook) overeenkomst worden gesloten met het Pinahuis, een wettelijk vertegenwoordiger beschikbaar te zijn. Er dient dan sprake te zijn van onder curatele stelling of mentorschap en bewindvoering.
 • Het bestaan van een schuld zal een ontbindende voorwaarde zijn van de huurovereenkomst