Beleidsplan


Landgoed de Volder Staete, Almere Oosterwold


5 januari 2021

Stichting Pinahuis

Burchard de Volderstraat

Almere Oosterwold 


Beleidsplan Stichting Pinahuis 2020 - 2022


Inleiding

Dit beleidsplan voor het Pinahuis geldt voor de periode van 2020 tot en met 2022.

In deze periode zal het Pinahuis worden ontwikkeld en gebouwd. Tegelijkertijd zal actief worden gezocht naar een passende groep bewoners. In 2022 zullen de bewoners in hun nieuwe huis kunnen gaan wonen.

Aansluitend zal ook het beleidsplan worden aangepast aan de dan geldende situatie.


Oprichting

Stichting Pinahuis is op 21 oktober 2019 opgericht door Hans Taal en is gevestigd in Hilversum. Stichting Pinahuis is vastgelegd door notaris B. Leenders van notariskantoor Van Hengstum & Stolp, gevestigd in Hilversum.


Het Pinahuis

Het Pinahuis wordt een woon, zorg en -leefplek van 12 zelfstandige woningen voor jongeren met een verstandelijke beperking in Almere Oosterwold.

Het huis zal worden opgedeeld in twee verschillende delen waar zes jongeren wonen. Iedere groep heeft een gezamenlijke woonkamer en eetkeuken, waar geleefd wordt.

In 2019 zijn de concrete voorbereidingen van de opzet van het Pinahuis begonnen. In 2020 is daartoe met de gemeente overeenstemming bereikt over de bestemming, grootte van het bouwperceel en de locatie van het toekomstige huis.

Eind 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd en de verwachting is dat we in het tweede kwartaal 2021 akkoord krijgen om te gaan bouwen. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen zodat het streven is rond de zomer van 2022 de deuren te openen.


Doel Stichting Pinahuis

Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van de (toekomstige) bewoners met een verstandelijke beperking van het Pinahuis in brede zin.

De stichting is als partij betrokken bij de ontwikkeling, bouw en bewoning van het Pinahuis.

Haar rol is van groot belang om de kwaliteit van wonen voor de bewoners te waarborgen. 


Missie

De missie van Stichting Pinahuis is het creëren van een prachtige en kwalitatief hoogstaande woonplek waar twaalf jongeren met een verstandelijke beperking in harmonie met elkaar samenleven in verbinding met natuur, nabije omgeving en buurtbewoners.

De bewoners leven met elkaar in een kleine en hechte woongemeenschap. Jongeren of ouderen met allerlei vaardigheden, talenten en uiteenlopende karakters.


Visie

De visie van stichting Pinahuis is gebaseerd op een viertal kern uitgangspunten of pijlers.

• Samenwerken
• Zelfredzaamheid
• Zelfontplooiing
• Gezond eten en bewegen


Ambities

In de periode van dit beleidsplan zullen we het Pinahuis vormgeven. Van de planfase op tekening, zullen we via de goedkeuring van de gemeente naar het bouwproces gaan. De uiteindelijke ambitie is de deuren van het Pinahuis te openen voor haar 12 bewoners medio 2022.

Gedurende deze fase zal de Stichting de belangen van de (toekomstige) bewoners behartigen.
Dit doet zij door de indeling van het huis geschikt te maken voor haar bewoners.
Dat gaat om de indeling als geheel, met voldoende ruimte voor het individu alsook voor de groep.

Maar ook buitenruimte is voor ons van groot belang. Hoe lopen straks de paden, wat voor omgeving creëren we, en wat voor dierenweide komt er.

De inrichting van de studio's en woonkamers is ook van groot belang voor het welbevinden van de bewoners en daar zal dan ook veel aandacht aan worden geschonken.

Om deze wensen te verwezenlijken zullen we op zoek gaan naar sponsoring. Daartoe zal de Stichting Pinahuis een Anbi status aanvragen begin 2021. Vervolgens zullen we, met ouders van nieuwe bewoners gezamenlijk, activiteiten opzetten die dit ondersteunen.

Om een en ander inzichtelijk te maken, organisatorisch, administratief en ook financieel wordt dit beleidsplan opgesteld. Op de website zal dat worden weergegeven en bijgewerkt indien relevant.


Sterkten en zwakten

Sterkten

 • De Stichting werkt samen met gerenommeerde partijen wo. Landschapsarchitect Odin en Arcom architecten;

 • Het Pinahuis komt te staan op een ruim landgoed met veel buitenruimte en mogelijkheden (2,5ha);

 • Er komen slechts 12 bewoners, opgedeeld in 2 groepen van 6, waardoor kleinschaligheid is gewaarborgd maar tegelijk levendigheid wordt gecreëerd;

 • Op hetzelfde landgoed komen ouderen met zorgvraag te wonen, waardoor een natuurlijke interactie met die bewoners komt;

 • Naast de woongedeelten komt ook een centraal T-huis, waar bewoners van het landgoed gezamenlijk kunnen werken en verblijven;

 • Integratie met de buurt door open karakter van het landgoed;

 • Hoge mate van duurzaamheid;


Zwakten

 • Het Pinahuis komt te liggen in Almere Oosterwold dat nu nog volop in ontwikkeling is;

 • De ontwikkelingen omtrent Corona zijn een mogelijke bedreiging voor zowel het Pinahuis alsook voor de ouderen;

 • Geen directe winkels/centrum in de buurt;

 • Bestuur bestaat nu uit 2 personen, willen we uitbreiden zodra mogelijk is;


  Wijze van werving van gelden

  Stichting Pinahuis heeft nu nog geen inkomsten door middel van giften. Dmv fondsenwerving zal zij trachten giften te verkrijgen van particulieren en bedrijven. Later zal daar ook de huur van de bewoners bijkomen.

  Beheer van het vermogen Bestuur

  Stichting Pinahuis heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit 2 personen, te weten een voorzitter/penningmeester en een secretaris.

  - Voorzitter/penningmeester is de heer drs J.J.C. Taal, woonachtig in Hilversum; - Secretaris is mevrouw M.H. Taal-Klever, woonachtig in Hilversum;


  Activiteiten bestuur

  Vergaderen

  Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.


Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten van het landgoed en begeleiden van alle stakeholders, wo architect, landschapsarchitect en aannemer;

 2. Het organiseren van het fondsenwerven;

 3. Het samenstellen van de groepen met bewoners;


Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen, te beginnen in 2021;


2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren, te beginnen in 2021; 


3. Beheren van de gelden;


4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.


Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.


Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Pinahuis.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt indien mogelijk gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.


Stappenplan

2021

 • - Website Stichting Pinahuis in de lucht

 • - Toekenning omgevingsvergunning

 • - Aannemer selectie

 • - Opstart fondsen werving

 • - Nieuwsbrief naar stakeholders en donateurs

 • - Nieuwsbrief naar potentiële bewoners en instituten zoals scholen

 • - Aanvang bouw voorbereidingen

 • - Aanvang bouwwerkzaamheden

 • - Informatie avond I potentiële bewoners

 • - Informatie avond II potentiële bewoners

 • - Informatie avond III potentiële bewoners

 • - Informeren buurt en oproepen voor vrijwilligers

 • - Commissies samenstellen uit ouders van bewoners ogv inrichting, sponsoring, activiteiten

 • - Uitbreiden bestuur tot 3 of 5 bestuurders


  2022

 • - Definitieve bewonersgroep samenstellen

 • - Activiteiten ogv sponsoring uitrollen

 • - Buurt integratie

 • - Vrijwilligers selecteren

 • - Einde bouw

 • - Oplevering

 • - Deuren openen voor bewoners